ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ತಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಯ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ 78 ಗಾರ್ಡ್


ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ತಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಯ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸುಮಾರು 78 ಗಾರ್ಡ್ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಮೃಗಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಫಾರಿ ರೌಂಡ್‌ಗಳ ನಂತರ ಮೃಗಾಲಯದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಅವರಿಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದರು.