ಮೃಗಾಲಯ, ನೌಕರರ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ


 ಆಡುಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಮೃಗಾಲಯ ,ಕಿರು  ನೌಕರರ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ