ಗದಗ್ ನ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೀಪರ್- ಸಂದರ್ಶಕರ ಸಂವಾದ


ಗದಗ್ ನ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೀಪರ್- ಸಂದರ್ಶಕರ ಸಂವಾದ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಮೆ ಕೀಪರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮವ್ವಾ ಮರಾಠೆ, ಆಮೆಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಗಳು, ಆಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಆಮೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಕುರಿತು ಒಂದು ಭಾಷಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು.