2021ರ ವಿಶ್ವ ವನ್ಯಜೀವಿ ದಿನಾಚರಣೆ - ಹಂಪಿ ಮೃಗಾಲಯ


2021 ರ ವಿಶ್ವ ವನ್ಯಜೀವಿ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಹಂಪಿ ಮೃಗಾಲಯವು ಅನಾಥಾಶ್ರಮದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೃಗಾಲಯದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು, ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕಾಗಿ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.