ಗದಗ್ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಚಟುವಟಿಕೆ


ನವಚೆತಾನಾ ಎನ್‌ಜಿಒಗೆ ಸೇರಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗದಗ್ ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಯಿತು.