ಬನ್ನೆರುಘಟ್ಟ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನ - ವನ್ಯಜೀವಿ ದಿನ 2021


ವನ್ಯಜೀವಿ ದಿನ 2021 ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯಗಳು: ಜನರು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಜೊತೆಗೆ ಮೃಗಾಲಯದ ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಇಂದು ಸ್ಪಾಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟರ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ ಮೆಮೆಂಟೋಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.