ಆಡುಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಮೃಗಾಲಯ - ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ


ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಡುಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.