ಬೆಳಗಾವಿ ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಭೇಟಿ


ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೃಗಾಲಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಎಲ್ ಆರ್ ಮಹಾದೇವಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬೆಳಗಾವಿ ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಅವರು ಮೃಗಾಲಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು.