ವಿಶ್ವ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ದಿನ


ಮೇ - ೨೨ ವಿಶ್ವ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ ದಿನ ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ  ವೈವಿದ್ಯತೆ ಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಉಳಿಸೋಣ. ಇದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ.

May-22 world biodiversity day.