ಆಡುಮಲ್ಲೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಕಲರವ


ಸಣ್ಣ ಮೃಗಾಲಯವಾಗಿ ಉನ್ನತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ಇದನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಯೋಜನೆಗಳ ಪೈಕಿ ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ತರಳುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ