ಹುಲಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ (ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಹ ಸಫಾರಿ, ತ್ಯಾವರೆಕೊಪ್ಪ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ)


ಹುಲಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು ನಾವು ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ.

*ಇತಿಹಾಸ

*ಮಹತ್ವ

*ಇಳಿಮುಖವಾಗಲು ಕಾರಣ

*ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನೆಗಳು