outreach program was conducted


ವಿಶ್ವ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಾರ ದ ಅಂಗವಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಾಗವಿ, ಯಲ್ಲಿ

ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಯಿತು.

As part of WLW ,an outreach program was conducted at GHPS Nagavi. This session included a drawing & essay competition.