6th day of wildlife week


ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಾರದ ಅಂಗವಾಗಿ "ಪ್ರಬಂಧ" ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

6th day of wildlife week:  Essay competition conducted for various govt schools.